§ 8.

Gruppens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter på generalforsamlingen. Formanden repræsenterer gruppen i Dansk Sportsdykker Forbund's repræsentantskab.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.


Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig under ledelse af formanden og vælger næstformand og sekretær.


Ved formands udtræden overtages posten af næstformand, hvis post konstitueres.
Ved kasserers udtræden indkaldes til ekstraordinær revision og ekstraordinær generalforsamling.


Suppleanter vælges for et år af gangen.


Valg således:

Formand: Thomas Evald Ikke på valg

Næstformand: Frank H. Pedersen På valg (modtager genvalg)

Kasserer: Hans Erik Jensen På valg (modtager ikke genvalg)

Sekretær: Jørn Larsen Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem 1: Poul Evald Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem 2: Ken Roager Paulsen På valg (modtager genvalg)

1 Suppleant: Kenn Sønder Jensen På valg (modtager genvalg)

2 Suppleant: Flemming Damsø Petersen På valg (modtager genvalg)§ 9.

Det påhviler bestyrelsen at holde Dansk Sportsdykker Forbund underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer, samt ændringer af gruppen.


§ 10

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelsen hertil skal ske med 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab forelægges ved kasserer

4. Budget fremlægges med forslag til kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen til teval@webspeed.dk

VEL MØDT

Mvh.

Dykkerklubben Poseidon Als